fbpx

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur
van HEF BV gevestigd te Rue de Cuyper 3, 1040 Etterbeek (België) met
ondernemingsnummer BE 0767 855 364, te contacteren via telefoon +32483683301 en
vindbaar op het internet via www.hefbv.com (hierna te noemen HEF) en op iedere
samenwerking gesloten tussen HEF en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd:
de klant).
1.2 De overeenkomst, bestaande uit de huidige algemene voorwaarden, de offerte, de
bijzondere voorwaarden, de verzendvoorwaarden en andere voorwaarden van de
verzendmaatschappijen en eventuele andere contractuele documenten (hierna “de
Overeenkomst”), omvat het geheel van rechten, plichten en modaliteiten waaronder HEF
aan de klant de diensten, gespecificeerd in de offerte levert.
1.3 De Overeenkomst vertegenwoordigt het volledige akkoord tussen de partijen en
vervangt elk voorafgaand akkoord m.b.t. haar voorwerp, alsook alle voorafgaande
waarborgen of declaraties gedaan door HEF m.b.t. haar voorwerp.
1.4 Op elke offerte / bestelling en op de Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden
exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs
indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk
overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen
worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de
vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen
geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de Overeenkomst gesloten zouden
hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de
klant.
1.5 De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen
van de Overeenkomst zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere
bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door HEF vervangen worden door een
geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
1.6 In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van de offerte en/of van eventuele
andere contractuele documenten en deze van de huidige algemene voorwaarden, zullen de
bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang hebben.
1.7 Indien onduidelijkheid bestaat over een of verschillende bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
1.9 Indien de klant na het einde van de Overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw
diensten afneemt bij HEF, zijn de onderhavige algemene voorwaarden automatisch op deze
nieuwe overeenkomst van toepassing.
Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, uitvoering van de
Overeenkomst
2.1 Foto’s, catalogi, of andere door HEF geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen
enkele contractuele waarde. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van HEF zijn steeds
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of indien zij een termijn voor
aanvaarding bevatten, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod
naar aanleiding van een vrijblijvende offerte of prijsopgave wordt in elk geval geacht te zijn
verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.2.2 HEF kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de offerte of
aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
2.3 Wijzigingen aan de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds
onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van HEF.
2.4 Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te
wijten aan de klant of zijn aangestelden, bepaalt HEF zelf wanneer zij de levering van de
diensten opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging
verschuldigd is.
2.5 Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan HEF oordelen dat de levering
geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop HEF geen vat heeft en / of
wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of een andere wanprestatie van
de klant.
Artikel 3: Prijzen en indexeringen
3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in EURO en exclusief B.T.W. en heffingen van overheidswege,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 De prijs die HEF voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt
uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties die terug te vinden
zijn in de offerte.
3.3 Indien één of meerdere van de overeengekomen specificaties wijzigt, heeft HEF het recht
om de prijs redelijk aan te passen in functie van de verandering.
3.4 De verzendtarieven hierin begrepen eventuele kosten en toeslagen zoals daar zijn
buitenformaat, brandstof, eiland, douane,… worden aan de klant in rekening gebracht /
doorgerekend. Deze tarieven en kosten kunnen door de verzendmaatschappijen op eender
welk ogenblik worden aangepast en elke aanpassing zal automatisch worden toegepast ten
aanzien van de klant.
3.5 De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen,
verzekering, transportkosten, brandstofkosten, opgelegde CAO’s, enz. HEF behoudt zich het
recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is,
ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere omstandigheid of
maatregel buiten de wil van HEF. Zulke omstandigheden of maatregelen kunnen zijn: de
toepassing of afkondiging van een nieuwe wet, nieuwe reglementaire bepalingen of de
toepassing van nieuwe materiële voorwaarden voor de afgifte of de vernieuwing van
officiële vergunningen, licenties of goedkeuringen na de datum van inwerkingtreding van de
samenwerking, die: (i) leidt tot vereisten die de werkingskosten of investeringskosten van
de locatie of het vermogen van HEF om de diensten te verstrekken beïnvloeden, (ii)
wezenlijk meer bezwarend is voor HEF dan op de datum van inwerkingtreding van de
samenwerking, of (iii) leidt tot een wezenlijke vermindering van de tarieven waarop HEF
anders recht zou hebben volgens deze algemene voorwaarden. Indien zich na de datum van
inwerkingtreding van de samenwerking zo een gewijzigde omstandigheid voordoet, zal HEF
het recht hebben om haar prijzen zodanig aan te passen dat zij de in de samenwerking
nagestreefde winst behoudt.
3.6 HEF zal de klant voor de prijsaanpassing schriftelijk informeren en de prijsaanpassing
zal bij de volgende factuur in werking treden.
3.7 HEF houdt zich het recht voor, alle prijzen en tarieven te verhogen. Tevens heeft HEF het
recht om periodiek (meestal jaarlijks) haar prijzen aan te passen conform de
consumptieprijsindex (CPI).
3.8 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat prijsverhogingen geen grond vormen voor
tussentijdse ontbinding. De prijsverhogingen en de indexatie zijn een integraal onderdeel
van de overeengekomen prijs.

× Hoe kan ik je helpen?